MAAND ARCHIEF

Zorg

Passend Onderwijs

Basisschool Holthuizen maakt deel uit van de subregio Plein Midden Twente (PMT), deze valt binnen het samenwerkingsverband 23.02 en richt zich op het realiseren van Passend Onderwijs. Het uitgangspunt van Passend onderwijs is dat zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen, passend bij hun onderwijsbehoeften. Onze visie, waarin we aangeven dat basisschool Holthuizen een school wil zijn waar elk kind de kans moet krijgen zich binnen zijn eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen, sluit aan bij de principes van Passend Onderwijs. In de meeste gevallen doorlopen de kinderen de school zonder problemen. Soms gaat het niet vanzelf. In dat geval overleggen we met u wat nodig is om het kind verder te helpen. De interne zorgstructuur wordt gecoördineerd door onze intern begeleider Miranda Bouwman.

De zorglijn

Wanneer het aanbod voor een leerling onvoldoende oplevert en de ontwikkeling niet volgens verwachting verloopt, stemt de groepsleerkracht het onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften. Soms is extra uitleg nodig, wordt de leerstof op een andere manier aangeboden of heeft het kind behoefte aan herhaling en aanbod in kleinere stappen. Als de basisondersteuning onvoldoende vooruitgang oplevert, zoekt de intern begeleider samen met de groepsleerkracht en de ouders naar mogelijkheden om nog beter af te stemmen op dat wat het kind nodig heeft. In dit schooljaar willen we ook de kinderen in dit overleg een stem geven. Als deze ondersteuning niet het gewenste effect heeft, wordt de zorgvraag na overleg met ouders besproken in het schoolondersteuningsteam.

Schoolondersteuningsteam (SOT)

Het schoolondersteuningsteam bestaat uit de orthopedagoog van de stichting Keender, de maatschappelijk werkster, de jeugdverpleegkundige en de intern begeleider van onze school. Indien nodig kan het team worden aangevuld met externe deskundigen. In het schoolondersteuningsteam staat de ondersteuningsbehoefte van het kind centraal.  Een aantal keren per jaar vinden er op onze school SOT-besprekingen plaats. Voordat kinderen in het SOT worden besproken is er overleg geweest met de ouders. Ouders zijn ook welkom om bij de bespreking aanwezig te zijn. In de bespreking probeert men te komen tot adviezen en afspraken, die in de periode tot aan het volgende SOT-overleg worden uitgevoerd. In een volgend SOT-overleg wordt teruggekoppeld of gemaakte afspraken en plannen effect hebben gehad op de ontwikkeling van het kind. Het handelen wordt daar waar mogelijk bijgesteld. Het kan zijn dat het SOT tot de conclusie komt dat een nader onderzoek of een gerichte observatie wenselijk is. In overleg met ouders wordt hiervoor een aanvraag gedaan bij het steunpunt Plein Midden Twente, www.pleinmiddentwente.nl.

Leerlingenzorg

Leerkrachten komen in hun dagelijks handelen zoveel mogelijk tegemoet aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Naast observeren van werkhouding en gedrag, analyseren leerkrachten de resultaten. Op deze manier volgen we systematisch de ontwikkeling en is het voor ons mogelijk om het onderwijsaanbod zoveel mogelijk af te stemmen op dat wat het kind nodig heeft. Deze afstemming gaat in goed overleg met u en met het kind en kan betekenen dat uw kind meer, minder of andere leerstof verwerkt dan een ander kind.

Leerlingvolgsysteem

Vanaf het moment dat het kind bij ons op school komt wordt het gevolgd in de ontwikkeling. We hebben hierbij aandacht voor de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Alle bevindingen en resultaten vormen het digitale leerlingdossier. Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee. Het leerlingdossier en het digitale leerlingrapport van Cito LOVS wordt met u besproken en is altijd door u in te zien op school.

Toetsen

In de wet op het primair onderwijs is vastgelegd dat elke basisschool verplicht is om een leerlingvolgsysteem te hebben. Op onze school is gekozen voor het leerlingvolgsysteem van CITO. Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd. Dat betekent dat de resultaten van uw kind en van onze school kunnen worden afgezet tegenover de landelijk gemiddelde resultaten.De belangrijkste reden voor ons om te toetsen is:

Informatie verzamelen om het onderwijsaanbod passend te maken en zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

We verzamelen deze informatie door ons onderwijsaanbod te evalueren:

  • De leerkracht onderzoekt vooraf wat de kinderen al kunnen door middel van observeren, reflecteren en het stellen van de juiste vragen. Bij deze vorm van evalueren stimuleren we een actieve betrokkenheid van de kinderen. We vragen hen wat ze al weten, wat ze willen leren en wat ze nodig hebben.
  • De kinderen maken een toets, nadat de lesstof is aangeboden. We willen weten of kinderen dat wat ze hebben geleerd ook kunnen toepassen. Deze toetsen doen een beroep op het korte termijn geheugen. De resultaten en de leerpunten worden met de kinderen besproken. De leerkracht maakt een groepsoverzicht, waarin zichtbaar wordt of de doelen wel of niet behaald zijn, zodat de doelen voor de komende periode al dan niet worden bijgesteld.
  • De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 maken elk schooljaar in de periode januari-februari en in de periode mei-juni Cito-toetsen. De kinderen uit groep 2 maken in de periode januari-februari een Cito-toets.

Met behulp van bepaalde scores van de Cito toetsen maken we een groeps- en schoolanalyse. We bespreken deze analyses in het team om te bepalen of ons onderwijsaanbod voldoende heeft opgeleverd voor onze leerlingen en of we voldoende mogelijkheden hebben benut om optimale resultaten te behalen.

 

 

 

CONTACT

Basisschool Holthuizen
Holthuizerstraat 12
7482 ET Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 39 93
Verstuur mail