Identiteit

 Identiteit als onderdeel van burgerschapsvorming

Basisschool Holthuizen is een samenwerkingsschool. Op een samenwerkingsschool werkt het  katholiek en/of protestants christelijk onderwijs samen met het openbaar onderwijs. Onze school is een afspiegeling van de samenleving en van de wijk waarin de school staat. We streven naar eigenheid en openheid. De school stimuleert kinderen om hun eigen keuzes te ontdekken en waar te maken. We besteden aandacht aan verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, omdat we onze kinderen willen voorbereiden op een actieve deelname aan onze samenleving, waarin we allemaal ons steentje bij kunnen dragen en waarin een ieder wordt uitgedaagd om elkaar te blijven ontmoeten. We hebben aandacht voor drie belangrijke domeinen van burgerschapsvorming, te weten: democratie, participatie en identiteit.

We onderhouden goede contacten met de wijkraad Zienesch – Wolferink en zien kansen om actief samen te werken. De wijkraad organiseert in goed overleg met ons de nationale buitenspeeldag en we onderzoeken mogelijkheden om ouderen uit onze wijk deel te laten nemen aan activiteiten op onze school.

Op onze school vinden we het van belang dat de kinderen vanuit een nieuwsgierige en kritische houding open staan voor en zich kunnen verplaatsen in elkaars standpunten. We hebben hierbij oog en respect voor de verschillende levensbeschouwingen. We zoeken naar verbindingen tussen het kind en de wereld waarin het leeft, de verbinding tussen de verschillende culturen, en de verbinding met de wijk. We stimuleren kinderen zich actief in te zetten voor hun omgeving dichtbij en verder af. Onze school kent een leerlingenraad, die wordt gevormd door zes kinderen uit de bovenbouw. De leerlingenraad wordt betrokken bij zaken die op school aan de orde komen. Elk jaar vinden er verkiezingen plaats. Op deze manier maken we kinderen vertrouwd met het democratische proces in onze samenleving.

We willen open en eerlijk met elkaar communiceren en vinden het van belang dat we elkaar feedback geven. Dat zorgt voor persoonlijke groei ten aanzien van weerbaarheid, en vertrouwen in elkaar en op jezelf. Als je in staat bent om te kunnen leren van feedback, niet te snel opgeeft bij tegenslag en je blijft inspannen om het beste uit jezelf te halen, sta je open om te leren.

CONTACT

Basisschool Holthuizen
Holthuizerstraat 12
7482 ET Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 39 93
Verstuur mail