MAAND ARCHIEF

Missie en visie

Missie en visie

Basisschool Holthuizen is één van de 17 scholen van stichting Keender. De missie van Keender: ‘kwalitatief hoogwaardig onderwijs op basis van eigenaarschap, vakmanschap en partnerschap’ is zichtbaar in onze school. Op basisschool Holthuizen staat het leren van kinderen en leerkrachten centraal, waarbij accenten worden gelegd op cognitieve, motorische, sociale, emotionele, creatieve en analytische vaardigheden. Leerkrachten en kinderen worden aangesproken op hun eigenaarschap en hebben zelf mede regie over hun ontwikkelingsproces, waarbij het leren van en met elkaar centraal staat.

Basisschool Holthuizen heeft samen met ouders, kinderen en medewerkers van kinderopvang ‘Humankind’ haar betekenis herbevestigd. Wij vinden samenwerking met onze direct betrokken partners van groot belang. Onderstaande kernwaarden zijn het fundament en bepalen ons gedrag en ons handelen.

Kernwaarde 1, Veiligheid

Op Basisschool Holthuizen creëren leerkrachten, kinderen, TSO medewerkers en pedagogisch medewerkers van kinderopvang Humankind een veilige en rijke leeromgeving. We gaan uit van talenten en individuele kracht. Het is op onze school essentieel dat een ieder zich prettig, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Vanuit deze basisveiligheid stimuleren we nieuwsgierigheid door open met elkaar te communiceren. We hebben vertrouwen in onze eigen kracht en in elkaar. Hierdoor verwachten we dat een ieder zich verantwoordelijk voelt om zijn individuele talenten te ontplooien en zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Op onze school werken we vanuit het programma ‘Rots & Water’. Het accent van Rots & Water ligt op de ontwikkeling en bestendiging van zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfrespect en het leren aanvoelen én aangeven van grenzen.

Het programma heeft als doel kinderen bij te staan in hun ontwikkeling naar volwassenheid, zodat ze gelukkige mensen worden, die zich bewust zijn van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid binnen de samenleving en de taken die daar voor hen zijn weggelegd.

We willen dat de kinderen vanuit een nieuwsgierige en kritische houding open staan voor en zich kunnen verplaatsen in elkaars standpunten.

We willen open en eerlijk met elkaar communiceren en vinden het van belang dat we elkaar feedback geven. Dat zorgt voor persoonlijke groei ten aanzien van weerbaarheid en vertrouwen in elkaar en in jezelf.

Kernwaarde 2, Betrokkenheid

Door kinderen al vanaf de start op basisschool Holthuizen uit te dagen om nieuwsgierig te zijn, denken we het enthousiasme en de motivatie te vergroten. We willen boeiend onderwijs geven en zorgen voor een uitnodigende leeromgeving in de klas en in de school. Door verschillende vakken met elkaar te verbinden, krijgt het leren een diepere betekenis. De kinderen worden zich meer bewust van het waarom. Het ontdekken en gebruiken van individuele talenten stimuleren wij, waardoor de kinderen ervaren dat ze invloed hebben op hun eigen leerproces en hun eigen toekomst. Hierdoor ervaren de kinderen autonomie en voelen ze zich competent.

Leerkrachten zetten coöperatieve werkvormen in, gericht op samenwerken en creatief, oplossingsgericht denken. Daarbij leren de kinderen kritisch gebruik te maken van multi-media.

Kernwaarde 3, Eigenaarschap

Alle medewerkers van basisschool Holthuizen, ouders en de kinderen zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces. Ouders en medewerkers hebben grote invloed op een brede ontwikkeling van het kind. Door kindgesprekken te voeren en in gesprek te gaan met de kinderen en hun ouders, worden de kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces, waardoor we de betrokkenheid vergroten. We stimuleren de groei naar zelfstandigheid en zijn ons ervan bewust dat naast kennis ook 21e eeuws vaardigheden als samenwerken, professionele communicatie, kritische houding, probleemoplossend vermogen en creatief denken van belang zijn om te kunnen deelnemen aan onze maatschappij.

De leerkrachten geven gerichte feedback op het proces en het product. De kinderen leren elkaar op een juiste manier feedback te geven, kritisch te zijn en te luisteren naar elkaar. Er is aandacht voor leren van en met elkaar, waarbij we de natuurlijke nieuwsgierigheid van de mens aanspreken en een onderzoekende houding stimuleren. Hierbij is het van belang om voortdurend te reflecteren op je eigen gedrag en handelen.

Kernwaarde 4, Kwaliteit

De leerkrachten maken bewuste keuzes in het leerstofaanbod en in de verwerking binnen de basisondersteuning, door uit te gaan van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

In de lessen staat het directe instructie model centraal. We stimuleren een actieve betrokkenheid door voorkennis te activeren, doelen gericht op proces en product zichtbaar te maken en samen te evalueren wat de opbrengsten zijn. We stimuleren het van en met elkaar leren en willen kinderen bewust maken van hun eigen invloed op het leerproces en van de fases in de leerkuil. We besteden aandacht aan reflectie en de invloed van de individuele groeimindset met betrekking tot je eigen leerproces.

Tijdens de instructie dagen de leerkrachten de kinderen uit om verbanden te zien. Leerstrategieën worden benoemd en leerkrachten staan model door voordoen, samendoen en vertrouwen geven om het zelf te mogen doen. We creëren een sfeer waarin we fouten mogen maken en ervaren dat we van fouten kunnen leren. We stemmen ons onderwijs, binnen onze mogelijkheden af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en streven naar optimale opbrengsten. We hebben onze ambities beschreven in het document ouder- leerlingpopulatie en in de jaarplannen.

De basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en spelling krijgen op onze school in alle groepen veel aandacht. We zoeken in de komende jaren naar een balans tussen cognitieve en creatieve vakken om meer tegemoet te komen aan de individuele talenten van onze leerlingen.

In de jaarplannen voor de komende vier jaren (2019-2023) werken we onze visie nader uit. U leest wat we willen bereiken, hoe we dat  willen bereiken en hoe we dat denken te doen op grond van onze kernwaarden.

Kernkwaliteiten

  • Op basisschool Holthuizen werkt een betrokken, ervaren en gemotiveerd team dat open staat voor ontwikkeling en van en met elkaar wil leren.
  • Wij werken ontwikkelingsgericht en opbrengstgericht.
  • Op onze school werken gecertificeerde rots en watertrainers die in alle groepen rots en waterlessen geven met als doel: ‘eigenaarschap stimuleren in sociale interacties’.
  • De ouderbetrokkenheid binnen de samenwerkingsdriehoek ouder=> kind=> leerkracht op onze school is groot, waardoor constructief kan worden samengewerkt.
  • In onze school heerst een positief pedagogisch klimaat waar we ons allen binnen de samenwerkingsdriehoek verantwoordelijk voor voelen.
  • De school ziet mogelijkheden en benut haar kansen in de samenwerking met de Dr. Ariënsschool en de wijkraad Zienesch-Wolferink.